E-Mail
66@wewa.com
WeChat
wewa_com

aoshi.com旗下子网站介绍

October 10, 2020 七七
626 次浏览 0 个评论 编辑

为体现个人性格和各个阶段的特点,我使用一些标志性的域名做成了子网站,以示纪念和警示:

1. 傲视 - 视野与洞察力
选因 - www.xuanyin.com
狩挖 - www.shouwa.com
追纠 - www.zhuijiu.com

2. 傲势 - 趋势与技术分析
势扬 - www.shiyang.com
飙涨 - www.biaozhang.com
守醉 - www.shouzui.com

3. 傲市 - 格局与资金管理
财怪 - www.caiguai.com
流淌 - www.liutang.com
不亏 - www.bukui.com

至于这么分类的由来,且听日后分解

Share:

0 个回复